Otwarty przetarg na dokończenie przebudowy torowiska w Mysłowicach

Otwarty przetarg na dokończenie przebudowy torowiska w Mysłowicach

Proces przetargowy, mający na celu wznowienie prac nad projektem przebudowy torowiska wraz z pasem drogowym na terenie Mysłowic, został oficjalnie rozpoczęty. Prace dotyczą fragmentu trasy o długości około 1,5 kilometra, który biegnie przez ulice Bytomską, Starokościelną, Krakowską, Szymanowskiego i Powstańców oraz obejmuje pętlę. Optymistyczny scenariusz zakłada zakończenie prac remontowych w ciągu kolejnego roku.

Projekt modernizacji torów tramwajowych oraz pasa ruchu w Mysłowicach rozpoczął się pod koniec lipca 2021 roku. Oryginalny harmonogram zakładał zakończenie prac we wrześniu 2022 roku. Jednakże, na początku 2023 roku, Tramwaje Śląskie wspólnie z miastem Mysłowice podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy z firmą NDI, która była odpowiedzialna za realizację remontu. Wśród powodów dla których doszło do zerwania kontraktu wymieniono m.in. opóźnienia w wykonaniu prac oraz ich niską jakość. Z drugiej strony, wykonawca podnosił kwestię błędów i niedociągnięć w dostarczonej mu dokumentacji.

Na terenie planowanej przebudowy przeprowadzono inwentaryzację, a także przygotowano nowe plany wykonawcze. Te działania umożliwiły przystąpienie do procesu przetargowego na wybór firmy, która dokończy prace remontowe. Na placu budowy planowane są prace rozbiórkowe, a także poprawki niektórych wcześniej wykonanych elementów, jak na przykład fundamenty słupów.

Oferty w ramach przetargu można składać do 16 października. Kryteria wyboru oferty to cena (90% punktów) oraz doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia ze strony wykonawcy (10% punktów). Czas na zrealizowanie całego przedsięwzięcia wynosi pięć miesięcy.